กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

ไข้หวัดนก

สาเหตุของโรค

  • Orthomyxoviridae Influenzavirus A

ผลิตภัณฑ์วัคซีน

Secure Food Supply Plans
SPS
The Secure Food Supply Plans for poultry, milk, pork and beef were developed to aid producers, transporters and food processors in the event of a foreign animal disease outbreak, like High Pathogenicity Avian Influenza (HPAI). These response plans are designed to avoid interruptions in animal/animal product movement from operations with no evidence of infection and maintain business continuity.
Secure Poultry Supply
Vaccination Information

FAD PReP/NAHEMS Guidelines:
Appendix C: Vaccination for High Pathogenicity Avian Influenza (2015) 

This document is a supplement to FAD PReP/NAHEMS Guidelines: Vaccination for Contagious Diseases. Both documents are components of APHIS' FAD PReP/NAHEMS Guidelines Series.

Prevention and Control
Poultry Biosecurity Training Materials
Antimicrobial Products Registered for Disinfection Use against Avian Influenza on Poultry Farms and Other Facilities
Surveillance

Oropharyngeal Swab Collection, Testing

Laboratory Demonstration Reference Guide 
Other
AVIAN PATHOLOGY The onset of virus shedding and clinical signs in chickens infected with high-pathogenicity and low-pathogenicity avian influenza viruses 

- AR Spickler, DW Trampel, JA Roth, Avian Pathol, 2008, 37(6), 555-577

CFSPH The Onset of Virus Shedding and Clinical Signs in Turkeys Infected with High and Low Pathogenicity Avian Influenza Viruses 
- AR Spickler, DW Trampel, JA Roth

USDA APHIS Disease Response Plan - Highly Pathogenic Avian Influenza (The Red Book)
USDA APHIS HPAI Resources
USDA APHIS Avian Health Information
OIE Terrestrial Animal Health Code: Infection with Avian Influenza Viruses
FAO Avian Influenza

โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)