กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Institutul Pasteur

ที่อยู่:
  Calea Giulesti nr.333, cod 060269
  Bucuresti
  โรมาเนีย
โทรศัพท์: 40.21.220.69.15
โทรสาร: 40.1.220.6915
อีเมล์: scpasteur@pasteur.ro
เว็บไซ้ท์: http://www.pasteur.ro/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthravacอนแทรกซ์Live1190 RGlycerin, saponinโรมาเนีย
AuvacLiveBucharestNoneโรมาเนีย
HemoragivacKilledNot AvailableAluminum hydroxideโรมาเนีย
ND-Sinco-Biavac
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)Oilโรมาเนีย
ND-Sincovac
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Type 127 (EDS)
Oilโรมาเนีย
PestivacLiveIP-77Noneโรมาเนีย
Pestruvac
(Classical Swine Fever, Swine Erysipelas)
LiveVR 2 (SE)Noneโรมาเนีย
SeptivacKilledNot AvailableAluminum hydroxideโรมาเนีย
SincovacKilledNot AvailableOilโรมาเนีย
Tetrainvac
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)
Massachusetts H-120 (IB)
Oilโรมาเนีย