กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Philippines Bureau of Animal Industry

ที่อยู่:
  Laboratory Services Division
  Visayas Ave, Diliman, Quezon City, Metro Manila Philippines 1101
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โทรศัพท์: +632.928.1778
โทรสาร: +632.926.6866
อีเมล์: webmail@bai.da.gov.ph
เว็บไซ้ท์: http://www.bai.da.gov.ph/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Hemorrhagic Septicemia VaccineKilledNot AvailableAluminum potassium sulfateสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Hog Cholera VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
PRRS VaccineLiveVP-046 BisNoneสาธารณรัฐฟิลิปปินส์