กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Philippines Bureau of Animal Industry

ที่อยู่:
  Laboratory Services Division
  Visayas Ave, Diliman, Quezon City
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โทรศัพท์: 02.926.6883 or 02.927.0971
โทรสาร: 02.928.2429
อีเมล์: ec_nuestro@yahoo.com
เว็บไซ้ท์: http://upittc.net/newbai

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์Not AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Hemorrhagic Septicemia VaccineKilledNot AvailableAluminum potassium sulfateสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Hog Cholera VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
PRRS VaccineLiveVP-046 BisNoneสาธารณรัฐฟิลิปปินส์