กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Biovac Ltd.

ที่อยู่:
  PO Box 300
  Or Akiva 30600
  รัฐอิสราเอล
โทรศัพท์: 04.6266772
โทรสาร: 04.6266775
อีเมล์: vireo@biovac.co.il
เว็บไซ้ท์: http://www.biovac.co.il

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Virsin 140KilledEDS '76-127Oilรัฐอิสราเอล
Virsin 231
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76-127Oilรัฐอิสราเอล
Virsin 423
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledEDS '76-127 (EDS)
M41, H52 (IB)
Oilรัฐอิสราเอล