กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Agrovet

ที่อยู่:
  23 Academic Skryabin Street
  109472 Moscow
  สหพันธรัฐรัสเซีย
โทรศัพท์: +7.495.377.69.97
โทรสาร: +7.499.707.52.74
อีเมล์: info@agrovet.ru
เว็บไซ้ท์: http://www.agrovet.ru/index.eng.htm

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Antianthrax vaccine, strain 55-VNIIVVIMอนแทรกซ์Live55-VNIIVVIMNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Antianthrax vaccine, strain STIอนแทรกซ์LiveSTINoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Aujeszky's viral VGNKI vaccineNot AvailableNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Bivalent FMD vaccineKilledA22, O1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
BrucellosisLive19Noneสหพันธรัฐรัสเซีย
Brucellosis of CattleLive82Noneสหพันธรัฐรัสเซีย
Camelpox VaccineNot AvailableNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Cattle Anthrax and Blackleg vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Cattle Theileriasis vaccineNot AvailableVIEVNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Classical Swine Fever vaccineLiveLK-VNIIVVIMNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Classical Swine Fever VGNKI vaccineLiveKNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Concentrated Aujeszky's Disease vaccine
(Parvovirus, Leptospirosis, Chlamydiosis)
KilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Concentrated Aujeszky's vaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome vaccineKilledEDS '76Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome vaccine
(Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
KilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome vaccine
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
Not AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome vaccine
(Infectious Bursal Disease)
KilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome vaccine
(Newcastle Disease)
KilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (A), BHK-21 cultureKilledType ANot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (A), epithelial cultureKilledType ANot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (Asia-1), BHK-21 cultureKilledType Asia-1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (C), BHK-21 cultureKilledType CNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (C), epithelial cultureKilledType CNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (O), BHK-21 cultureKilledType ONot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (O), epithelial cultureKilledType ONot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Hydropericardium Syndrome vaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Pullorum Disease/ Fowl Typhoid Bacteriophage VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Sheep Pox vaccineNot AvailableNISHINoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Suibivac
(Classical Swine Fever, Aujeszky's Disease)
Not AvailableNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Teschen Disease vaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Trivalent FMD, BHK-21 cultureKilledO, A, Asia-1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Trivalent FMD, epithelial cultureKilledO, A, CNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย