กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Agrovet

ที่อยู่:
  23 Academic Skryabin Street
  109472 Moscow
  สหพันธรัฐรัสเซีย
โทรศัพท์: 7.495.377.69.97
โทรสาร: 7.495.377.69.87
อีเมล์: info@agrovet.ru
เว็บไซ้ท์: http://www.agrovet.ru/index.eng.htm

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax and Blackleg vaccine (cattle)อนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Antianthrax vaccine, strain 55-VNIIVVIMอนแทรกซ์Live55-VNIIVVIMNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Antianthrax vaccine, strain STIอนแทรกซ์LiveSTINoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Aujeszky's vaccine (concentrated)KilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Aujeszky's viral vaccineNot AvailableNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Bivalent FMD vaccine (A22-O1)KilledA22, O1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Brucellosis (S19)LiveB19Noneสหพันธรัฐรัสเซีย
Brucellosis of Cattle (82)Live82Noneสหพันธรัฐรัสเซีย
Camelpox vaccineNot AvailableNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Classical Swine Fever (K)LiveKNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Classical Swine Fever (LK-VNIIVVIM)LiveLK-VNIIVVIMNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome (76)KilledEDS '76Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal DiseaseKilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal DiseaseKilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome, Newcastle DiseaseKilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (A), BHK-21 cultureKilledType ANot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (A), epithelial cultureKilledType ANot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (Asia-1), BHK-21 cultureKilledAsia-1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (C), BHK-21 cultureKilledType CNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (C), epithelial cultureKilledType CNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (O), BHK-21 cultureKilledType ONot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (O), epithelial cultureKilledType ONot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Sheep PoxNot AvailableNISHINoneสหพันธรัฐรัสเซีย
SubivacNot AvailableNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Teschen Disease vaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Theileriosis vaccine (cattle)Not AvailableVIEVNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Trivalent (A, O, Asia-1), BHK-21 cultureKilledO, A, Asia-1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Trivalent (A, O, C), epithelial cultureKilledO, A, CNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Vaccine against Aujeszky's Disease, Parvovirus, Leptospirosis, ChlamydiosisKilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย