กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : State of Queensland

ที่อยู่:
  Tick Fever Centre
  ออสเตรเลีย
โทรศัพท์: 617.3898.9655
อีเมล์: tfc@daf.qld.gov.au
เว็บไซ้ท์: https://www.business.qld.gov.au/industries/farms-fishing-forestry/agriculture/livestock/cattle/tick-fever-vaccines

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Combavac 3 in 1 Live Tick Fever Vaccine
(Anaplasmosis, Babesiosis)
LiveB. bovis, B. bigemina(Babesiosis)
A. centrale (Anaplasmosis)
Noneออสเตรเลีย
Trivalent Tick Fever Vaccine
(Anaplasmosis, Babesiosis)
LiveB. bovis, B. bigemina(Babesiosis)
A. marginale(Anaplasmosis)
Noneออสเตรเลีย