กลับสู่รายชื่อโรค

วัคซีน : ไวรัสเฮนดรา

Zoetis Animal Health Australia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
EQUIVAC® HeVSubunitNot AvailableYesออสเตรเลีย