กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐอิตาลี

 

FATRO
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
CUNIVAX P.B.
(Hemorrhagic Septicemia, Bordetella)
Not AvailableNot AvailableNot Available
BOVAX 3V
(Infectious Bovine Rhinotracheitis, Parainfluenza 3, Hemorrhagic Septicemia)
Not AvailableNot AvailableNot Available
AD-live SUIVAXLiveBartha 61, NIA-4 (LomBart)None
AUJINFLU SUIVAX
(Aujeszky's Disease, Swine Influenza)
KilledNot AvailableNot Available
AUJESZKY OIL-SUIVAX gIKilledNot AvailableOil
AUJESZKY A-SUIVAX gIKilledNot AvailableNot Available
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
EDS-OLVAC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+HG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledType 127 (EDS)
Type A, C (IC)
Oil
OLVAC A+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)
LaSota (ND)
Oil
OLVAC A+B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
LaSota (ND)
Oil
EDS+G-VAC
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+MYC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+HG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Coryza, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
Types A, B, C (IC)
Oil
EDS-VACKilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
PA OLVAC+I+E
(Newcastle Disease, Avian Influenza, Hemorrhagic Enteritis, Riemerella anatipestifer)
ข้หวัดนกKilledH9N2, H6N2 (AI)Oil

 

Merial Italia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
GALLIMUNE™ Flu H5N9ข้หวัดนกKilledH5N9 (Wisconsin)Oil
BIO FLU™ H7N1+H5N9ข้หวัดนกKilledH7N1, H5N9Oil
Name Not Availableข้หวัดนกKilledH7N1Oil
TROVAC™ AIV H5ข้หวัดนกKilledH5Oil