กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐโคลอมเบีย

 

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. (Vecol)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AFTOGÁN® + Rabia
(Foot and Mouth Disease, Rabies)
KilledA24 Cruzeiro, O1 Campos (FMD)
PV 2061 (R)
Oil
Vacuna Triple HA
(Hemorrhagic Septicemia, Blackleg, Malignant Edema)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
EstomatitisKilledIndiana, New JerseyOil
Vacuna Encefalitis EquinaLiveTC-83None
COLERVEC®LiveChinese (lapinized)None
AFTOGÁN®KilledA24 Cruzeiro, O1 CamposOil
Vacuna Cepa 19LiveB19None
Rayovacunaอนแทรกซ์LiveSterneNot Available

 

Laboratorios Laverlam S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SeptobacNot AvailableSerotypes A, B, C, DAqueous
Aftovac AP/250 OleosaKilledA24 Cruzeiro, O1 CamposOil
Layvac Triple
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledNot AvailableOil
Brucell-VacLiveB19None
Sindrovac-OKilledNot AvailableOil
VesivacKilledIndiana, New JerseyOil
Rayolavอนแทรกซ์LiveSterneAluminum hydroxide

 

Limor de Colombia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Anabasan
(Anaplasmosis, Babesiosis)
KilledNot AvailableNot Available
Estomatitis LimorKilledIndiana, New JerseyOil
AftolimorKilledO1 Campos, A24 CruzeiroOil

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)None