กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEVAC® Corymune 7K
(Infectious Coryza, Infectious Bronchitis, Salmonella Enteritidis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledA, B, C (IC)
Enteritidis (SE)
LaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil

 

Highveld Biological Association
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
DucapoxLiveNot AvailableNone

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None
RB-51®LiveRB51None
LUMPYVAX™LiveSISNone
SUPAVAX
(Anthrax, Botulism, Blackleg)
อนแทรกซ์Killed (B), Live (A)Types C1+2, D (B)
Sterne 34F2 (A)
Not Available
BOTUTHRAX
(Botulism, Anthrax)
อนแทรกซ์Killed (B), Live (A)Types C, D (B)
Sterne 34F2 (A)
Not Available
BLANTHRAX
(Blackleg, Anthrax)
อนแทรกซ์LiveSterne 34F2 (A)Not Available

 

Onderstepoort Biological Products
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Frozen Asiatic Redwater Vaccine for CattleLiveAsiatic (Babesia bovis)Bovine blood
Bluetongue VaccineLivePolyvalentNone
Frozen African Redwater Vaccine for CattleLiveAfrican (Babesia bigemia)Bovine blood
B-PhemeralLiveNot AvailableNone
Brucella S19 Vaccine for CattleLiveS19None
RVF Clone 13LiveClone 13None
Wesselsbron Disease VaccineLiveNot AvailableNone
African Horsesickness VaccineLivePolyvalentNone
Fowl TyphoidLiveNot AvailableNone
Brucella Rev.1 Vaccine for Sheep and GoatsLiveRev-1None
Heartwater Infective BloodLiveNot AvailableOvine blood
Lumpy Skin Disease Vaccine for CattleLiveNeethlingNone
Inactivated Rift Valley Fever VaccineKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Live Rift Valley Fever VaccineLiveSmithburnNone
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Glycerin