กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 

Highveld Biological Association
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
DucapoxLiveNot AvailableNone

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None
RB-51®LiveRB51None
LUMPYVAX™LiveSISNone
SUPAVAX
(Anthrax, Botulism, Blackleg)
อนแทรกซ์Killed (B), Live (A)Types C1+2, D (B)
Sterne 34F2 (A)
Not Available
BOTUTHRAX
(Botulism, Anthrax)
อนแทรกซ์Killed (B), Live (A)Types C, D (B)
Sterne 34F2 (A)
Not Available
BLANTHRAX
(Blackleg, Anthrax)
อนแทรกซ์LiveSterne 34F2 (A)Not Available

 

Onderstepoort Biological Products
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Lumpy Skin Disease Vaccine for CattleLiveNeethlingNone
Heartwater Infective BloodLiveNot AvailableOvine blood
Live Rift Valley Fever VaccineLiveSmithburnNone
Inactivated Rift Valley Fever VaccineKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Bluetongue VaccineLivePolyvalentNone
African Horsesickness VaccineLivePolyvalentNone
Frozen Asiatic Redwater Vaccine for CattleLiveAsiatic (Babesia bovis)Bovine blood
Brucella Rev.1 Vaccine for Sheep and GoatsLiveRev-1None
Frozen African Redwater Vaccine for CattleLiveAfrican (Babesia bigemia)Bovine blood
RVF Clone 13LiveClone 13None
Fowl TyphoidLiveNot AvailableNone
B-PhemeralLiveNot AvailableNone
Wesselsbron Disease VaccineLiveNot AvailableNone
Brucella S19 Vaccine for CattleLiveS19None
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Glycerin

 

Zoetis South Africa
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS New Bronz®KilledNot AvailableOil
EDS Vac®Killed76None