กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

พยาธิแส้ม้า

สาเหตุของโรค

  • Trichuris suis
  • Trichuris trichiura
  • Trichuris vulpis

โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)

อาการทางคลินิค

การติดต่อ