กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

สเตรปโทคอกโคสิส

สาเหตุของโรค

  • Streptococcus canis
  • Streptococcus equi subsp. zooepidemicus
  • Streptococcus iniae
  • Streptococcus pyogenes
  • Streptococcus suis

โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)