กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

สแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมธิซิลิน

สาเหตุของโรค

  • Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

 

Technical Factsheet (with citations)
[English PDF]


หมวดหมู่โรค