กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

สแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมธิซิลิน

สาเหตุของโรค

  • Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

 

Technical Factsheet (with citations)
[English PDF]


โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)