กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

ลายม์

สาเหตุของโรค

  • Borrelia burgdorferi

CFSPH Resources

Tick Prevention Handout

 

Web Resources

Centers for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov/ncidod/dvbid/lyme/

Tick Management Handbook – Connecticut Agricultural Experiment Station
www.ct.gov/caes/lib/caes/documents/publications/bulletins/b1010.pdf


โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)