กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

ไข้หวัดใหญ่

สาเหตุของโรค

  • Influenzavirus A
  • Influenzavirus B
  • Influenzavirus C

Additional web resources for influenza information:
Video Resources

The following video resources were developed to cover H5N1 avian influenza, however much of this content is also applicable to novel H1N1 influenza.

Vaccine Considerations
http://www.cfsph.iastate.edu/HPAI/hpai_video_list.htm

Laboratory Diagnosis
http://www.cfsph.iastate.edu/HPAI/hpai_lab_video_list.htm

Factsheets  

Technical Factsheets:
Detailed information on influenza viruses including etiology, species affected, transmission, incubation, morbidity and mortality, diagnosis and control measures.
[Influenza - avian, equine, swine, canine, and human (27 pgs)]
[Avian Influenza, Highly Pathogenic (37 pgs)]
[Swine Influenza (8 pgs)]

Fast Facts:
General audience disease information addressing the spread, signs of illness, and prevention steps.
[Influenza (1 pg)]
[Avian Influenza, Highly Pathogenic (1 pg)]

Disinfection

Influenza viruses are enveloped viruses and are susceptible to a wide variety of disinfectants including sodium hypochlorite, 70% ethanol, oxidizing agents, quaternary ammonium compounds, aldehydes (formalin, glutaraldehyde, farmaldehyde), phenols, acids, povidone-iodine and lipid solvents. They can also be inactivated by heat of 56°C (133°F) for a minimum of 60 minutes (or higher temperatures for shorter periods), as well as by ionizing radiation or low pH (pH 2).

 

Prevention

General Disease Prevention Practices for Farms
One-page handout outlining basic biosecurity measures that should be used on farms to prevent the introduction and spread of disease.
[Prevention Practices for Farms (1 pg)]

General Prevention Practices
These documents were developed to provide livestock and poultry producers preventive measures to use on their farms to prevent the introduction and spread of diseases.
Avian: [Prevention Practices] [Checklist]
Equine: [Prevention Practices] [Checklist]
Swine: [Prevention Practices] [Checklist]

Signs and Templates

One-page handout outlining basic biosecurity measures that should be used on farms to prevent the introduction and spread of disease.


โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)