กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

เออร์ลิชิโอสิส

สาเหตุของโรค

  • Ehrlichia chaffeensis
  • Anaplasma phagocytophilum
  • Ehrlichia canis
  • Ehrlichia ewingii
  • Neorickettsia sennetsu

โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)

อาการทางคลินิค

การติดต่อ