กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

แมวข่วน

สาเหตุของโรค

  • Bartonella henselae

 

Bartonella Infections in Animals: Clinical Signs
[English PDF]

Bartonella Infections in Humans: Clinical Signs
[English PDF]


โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)