รูปภาพประกอบโรค: อี. โคไล

อี. โคไล

อี. โคไล: ลำไส้เล็กอักเสบและมีเลือดออกในสุนัขที่ติดเชื้อ อี.โคไล 0157:H7


ลำไส้เล็กอักเสบและมีเลือดออกในสุนัขที่ติดเชื้อ อี.โคไล 0157:H7

AFIP
Photo ID: ECOL_001
0128