รูปภาพประกอบโรค: โบทูลิซึม

โบทูลิซึม

โบทูลิซึม: ตัวมิ้งค์เป็นอัมพาตทั่วตัวซึ่งเป็นอาการเฉพาะของพิษเชื้อโคลสทริเดียม โบทูลินัม


ตัวมิ้งค์เป็นอัมพาตทั่วตัวซึ่งเป็นอาการเฉพาะของพิษเชื้อโคลสทริเดียม โบทูลินัม

AFIP
Photo ID: BOT_001
0070
   
โบทูลิซึม: ตัวมิ้งค์เป็นอัมพาตทั่วตัวซึ่งเป็นอาการเฉพาะของพิษเชื้อโคลสทริเดียม โบทูลินัม


ตัวมิ้งค์เป็นอัมพาตทั่วตัวซึ่งเป็นอาการเฉพาะของพิษเชื้อโคลสทริเดียม โบทูลินัม

AFIP
Photo ID: BOT_002
0071
   
โบทูลิซึม: เป็ดเป็นอัมพาตทั่วตัวซึ่งเป็นอาการเฉพาะของพิษเชื้อโคลสทริเดียม โบทูลินัม


เป็ดเป็นอัมพาตทั่วตัวซึ่งเป็นอาการเฉพาะของพิษเชื้อโคลสทริเดียม โบทูลินัม

AFIP
Photo ID: BOT_003
0072
   
โบทูลิซึม: วัวเป็นอัมพาตทั่วตัวซึ่งเป็นอาการเฉพาะของพิษเชื้อโคลสทริเดียม โบทูลินัม


วัวเป็นอัมพาตทั่วตัวซึ่งเป็นอาการเฉพาะของพิษเชื้อโคลสทริเดียม โบทูลินัม

Bruckstein Shmuel, DVM
Photo ID: BOT_004
0073
   
โบทูลิซึม: วัวเป็นอัมพาตทั่วตัวซึ่งเป็นอาการเฉพาะของพิษเชื้อโคลสทริเดียม โบทูลินัม


วัวเป็นอัมพาตทั่วตัวซึ่งเป็นอาการเฉพาะของพิษเชื้อโคลสทริเดียม โบทูลินัม

Bruckstein Shmuel, DVM
Photo ID: BOT_005
0074
   
โบทูลิซึม: วัวเป็นอัมพาตทั่วตัวซึ่งเป็นอาการเฉพาะของพิษเชื้อโคลสทริเดียม โบทูลินัม


วัวเป็นอัมพาตทั่วตัวซึ่งเป็นอาการเฉพาะของพิษเชื้อโคลสทริเดียม โบทูลินัม

Bruckstein Shmuel, DVM
Photo ID: BOT_006
0075