กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Institute of Veterinary Preventive Medicine

ที่อยู่:
  Ranipet 632 402
  North Arcot Ambedkar District, Tamil Nadu
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: 91.4172.22633

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Name Not Availableอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Noneสาธารณรัฐอินเดีย