กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Animal Health US

ที่อยู่:
  100 Campus Drive
  Florham Park, New Jersey 07932
  สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 1.888.963.8471
อีเมล์: customerservice@zoetis.com
เว็บไซ้ท์: https://www.zoetisus.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FluSure XP®KilledH1N1, H1N2, H3N2Amphigenสหรัฐอเมริกา,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
FLUVAC Innovator® 5
(Equine Influenza, Equine Herpes Virus, Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledA2 (EIV)
Types 1 and 4 (EHV)
Eastern, Western and Venezuelan (Equine Encephalomyelitis)
Noneสหรัฐอเมริกา
FLUVAC Innovator® 6
(Equine Influenza Viruses, Equine Herpes Virus, Equine Encephalomyelitis, Tetanus)
KilledA2 (EIV)
Types 1 and 4 (EHV)
Eastern, Western and Venezuelan (Equine Encephalomyelitis)
Noneสหรัฐอเมริกา
FLUVAC Innovator®Triple-E FT
(Equine Influenza, Equine Encephalomyelities, Tetanus)
KilledA2 (EIV),
Eastern, Western and Venezuelan (Equine Encephalomyelitis)
Noneสหรัฐอเมริกา
Fostera PRRSLiveNot AvailableNoneสหรัฐอเมริกา
Porcine Epidemic Diarrhea VaccineKilledNot AvailableNot Availableสหรัฐอเมริกา
PR-VAC PLUS®LiveNot AvailableAmphigenสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
West Nile-Innovator®
(West Nile Virus, East/West/Venezuelan Equine Encephalomyelitis)
LiveNot AvailableNot Availableสหรัฐอเมริกา