กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Pfizer Animal Health

ที่อยู่:
  235 E 42nd St
  New York, NY 10017
  สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 1.800.533.8536
เว็บไซ้ท์: https://animalhealth.pfizer.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
West Nile-Innovator®
(West Nile Virus, East/West/Venezuelan Equine Encephalomyelitis)
LiveNot AvailableNot Availableสหรัฐอเมริกา