กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Institut Pasteur d'Algerie

ที่อยู่:
  01, rue du Dr. Laveran
  El Hamma, Algiers
  ประเทศแอลจีเรีย
โทรศัพท์: +213.0.21.67.25 02
โทรสาร: 213.0.21.67.92.74
อีเมล์: webmaster@sante.dz
เว็บไซ้ท์: http://www.pasteur.dz

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Sheep and Goat Pox VaccineLiveRM-65Noneประเทศแอลจีเรีย