กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Institut Pasteur d'Algérie

ที่อยู่:
  Rud du Docteur Laveran Alger
  Algérie
  ประเทศแอลจีเรีย
โทรศัพท์: 021.77.10.47 OR 021.67.25.03
โทรสาร: 021.77.10.47
อีเมล์: webmaster@sante.dz
เว็บไซ้ท์: http://www.pasteur.dz/site

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Name Not AvailableLiveRM-65Noneประเทศแอลจีเรีย