กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Botswana Vaccine Institute

ที่อยู่:
  Plots 6385/90, Lejara Road Broadhurst Industrial Estate
  Private Bag 0031 Gaborone
  บอตสวานา
โทรศัพท์: 267.391.2711
โทรสาร: 267.395.6798
อีเมล์: gmatlho@bvi.co.bw
เว็บไซ้ท์: http://www.bvi.co.bw

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aftovaxpur™KilledO, A, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponinบอตสวานา
Aftovax™KilledO, A, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponinบอตสวานา
Carbovax-c™อนแทรกซ์LiveSterneSaponinบอตสวานา
Peribov™LiveT1-44 (PANVAC Strain)Noneบอตสวานา
PPR-VAC™LivePPR Nigeria 75/1 (EMVY)Noneบอตสวานา