กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Bestar Laboratories Ltd.

ที่อยู่:
  1247 Chung Cheng Rd., 12th Floor
  Taoyuan, Taiwan
  จีนไทเป
โทรศัพท์: 886.3.356.6678
โทรสาร: 886.3.356.5529
อีเมล์: bestar_int@bestar.com.tw
เว็บไซ้ท์: http://www.bestar.com.tw/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BAK-EDSKilledEDS '76Oilสาธารณรัฐสิงคโปร์
BAK-ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76Oilสาธารณรัฐสิงคโปร์
BAK-ND+EDS+IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledEDS '76Oilสาธารณรัฐสิงคโปร์
BAK-ND+EDS+IB+IC
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
KilledEDS '76Oilสาธารณรัฐสิงคโปร์
BAK-ND+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledEDS '76Oilสาธารณรัฐสิงคโปร์
BAK-ND+EDS+IBD+REO
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease, Reovirus Infection)
KilledEDS '76Oilสาธารณรัฐสิงคโปร์
BAK-ND+EDS+IC
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledEDS '76Oilสาธารณรัฐสิงคโปร์
BAK-ND+EDS+MG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Mycoplasmosis)
KilledEDS '76Oilสาธารณรัฐสิงคโปร์
BSK-Auj-gIKilledBucharest gI-Oilสาธารณรัฐสิงคโปร์
BSK-PS 100KilledNot AvailableOilสาธารณรัฐสิงคโปร์
BSL-Auj-gILiveBucharest gI-Not Availableสาธารณรัฐสิงคโปร์
BSL-HCLiveGPENot Availableสาธารณรัฐสิงคโปร์
BSL-PS 100LiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐสิงคโปร์