กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Veterinary Serum and Vaccine Research Institute

ที่อยู่:
  Cairo, Abbasia, El-Sekka El-Beida St. Egypt
  PO Box 131, post code 11381
  สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
โทรศัพท์: 202.23421866 or 23421406
โทรสาร: 202.2342821
อีเมล์: svri@idsc.gov.eg
เว็บไซ้ท์: http://vsvri-eg.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Brucella abortus Strain 19 VaccineLiveB19Noneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Brucella melitensis VaccineLiveRev-1Noneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Bivalent Adjuvant Inactivated African Horse Sickness VaccineKilledType 4, 9Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Bivalent Inactivated Foot and Mouth Disease VaccineKilledO1 93, AEGY/06Aluminum hydroxideสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Duck Plague VaccineLiveJansenNoneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Duck Virus Hepatitis VaccineLiveE52 RispensNoneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Freeze Dried BCG VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Haemorrhagic Septicaemia VaccineKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Inactivated Bovine Ephemeral Fever VaccineKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Inactivated Combined Vaccine
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMass-41, D274 (IB)
LaSota (ND)
Strain 127 (EDS)
Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Inactivated Rabbit Hemorrhagic Virus VaccineKilledLocal isolateAluminum hydroxideสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Inactivated Rift Valley Fever VaccineKilledH501Binary Ethylenamineสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Monovalent Inactivated Foot and Mouth Disease VaccineKilledO1 93Aluminum hydroxideสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Polyvalent Inactivated Foot and Mouth Disease Oil VaccineKilledO, A, SAT2Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
PPR-TC Vaccine AttenuatedLiveNigeria 75/1Noneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Rift Valley Fever Attenuated VaccineLiveSmithburnNoneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Tissue Culture Camel Pox VaccineLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Tissue Culture Sheep Pox VaccineLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์