กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Qilu Animal Health Products Factory

ที่อยู่:
  Industry Road North No. 243
  Jinan City, Shandong Province 250100
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 0531.831.26666 or 0531-83127985
โทรสาร: 0531.831.27986 or 831.27886
อีเมล์: qiludb@qilu-pharma.com
เว็บไซ้ท์: http://www.qiludb.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivatedข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledSubtype H9, Strain LG1Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Duck Plague VaccineLiveCVCC AV1222Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Killed Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease and Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivatedข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Avian Influenza (Subtype H9) Vaccine, Inactivatedข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
Subtype H9, Strain LG1 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Transmissible Gastroenteritis/Porcine Epidemic Diarrhea VaccineKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
PRRS VaccineKilledNVDC-JXA1Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies VaccineLiveBartha K61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rabbit hemorrhagic disease virus, Pasturella multocida disease, Clostridium perfringens inactivated vaccine KilledType A (C. perfringens)Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rabbit Viral Hemorrhagic Disease/Pasteurella multocida Disease Bivalent VaccineKilledType A (P. multocida)Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน