กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Qilu Animal Health Products Factory

ที่อยู่:
  Industry Road North No. 243
  Jinan City, Shandong Province 250100
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 0531.831.26666
โทรสาร: 0531.831.27986 or 831.27886
อีเมล์: qiludb@qilu-pharma.com
เว็บไซ้ท์: http://www.qiludb.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza H9 Vaccineข้หวัดนกKilledH9Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Classical Swine Fever VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Duck Plague VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Killed Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9 (AI)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease/Egg Drop Syndrome VaccineKilledLaSota (ND)
Beijing 911 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Newcastle Disease/Infectious Bronchitis/Egg Drop Syndrome VaccineKilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
Beijing 911 (EDS)
Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Porcine Transmissible Gastroenteritis/Porcine Epidemic Diarrhea VaccineKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
PRRS VaccineKilledNVDC-JXA1Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Pseudorabies VaccineLiveBartha K61Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน
Rabbit Viral Hemorrhagic Disease/Pasteurella multocida Disease Bivalent VaccineKilledNot AvailableNoneสาธารณรัฐประชาชนจีน