กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Lohmann Animal Health International

ที่อยู่:
  375 China Road
  Winslow, Maine 04901
  สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 856.691.2411
โทรสาร: 856.691.4392
อีเมล์: info@lahinternational.com
เว็บไซ้ท์: http://www.lahinternational.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avian Influenza Vaccine (H1)ข้หวัดนกKilledH1Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H1) - Concentrateข้หวัดนกKilledH1Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H10)ข้หวัดนกKilledH10Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H2)ข้หวัดนกKilledH2Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H3)ข้หวัดนกKilledH3Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H4)ข้หวัดนกKilledH4Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H5)ข้หวัดนกKilledH5Oilสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H6) - Concentrateข้หวัดนกKilledH6Oilสหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H7)ข้หวัดนกKilledH7Oilสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สหรัฐอเมริกา
Avian Influenza Vaccine (H9)ข้หวัดนกKilledH9Oilสหรัฐอเมริกา