กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Virbac Vietnam

ที่อยู่:
  17 Ba Huyen Thanh Quan, Ward 6, District 3
  Ho Chi Minh City
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โทรศัพท์: +84 28 39 333 170
โทรสาร: +84 28 39 333 160
อีเมล์: support@virbac.vn
เว็บไซ้ท์: http://www.vn.virbac.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Suigen HCLiveLPC-CN strainNoneสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม