กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Genera Inc.

ที่อยู่:
  Svetonedeljska 2, Kalinovica 10436 Rakov Potok
  Hrvatska/ Croatia
  สาธารณรัฐโครเอเชีย
โทรศัพท์: 385.1.33.88.888
โทรสาร: 385.1.33.88.704
อีเมล์: info@genera.hr
เว็บไซ้ท์: http://www.genera.hr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
EDSKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐโครเอเชีย
GUMPESKAL + IB + EDS
(Infectious bursal disease, Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg drop syndrome)
KilledNot AvailableOilประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
ประเทศแอลจีเรีย,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐสโลวีเนีย,
สาธารณรัฐโครเอเชีย
PESTICAL + EDS + IB
(Newcastle disease, Egg drop syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledNot AvailableOilประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,
ประเทศแอลจีเรีย,
มอนเตเนโกร,
ยูเครน,
สาธารณรัฐคอซอวอ,
สาธารณรัฐตุรกี,
สาธารณรัฐสโลวีเนีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐโครเอเชีย
PESTICAL + EDS (Newcastle disease, Egg drop syndrome)KilledNot AvailableOilสาธารณรัฐโครเอเชีย