กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial Poland

ที่อยู่:
  Sanofi - Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa, Pologne
  สาธารณรัฐโปแลนด์
โทรศัพท์: 48.22.280.00.00
โทรสาร: 48.22.280.00.01
อีเมล์: contact.pl@merial.com
เว็บไซ้ท์: http://www.merial.com.pl

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Gallimune 302
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Mass 41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสาธารณรัฐโปแลนด์
Gallimune 407
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Rhinotracheitis Virus)
KilledUlster 2C (ND)
Mass 41 (IB)
Type 127 (EDS)
VCO3 (Rhino)
Oilสาธารณรัฐโปแลนด์