กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

ที่อยู่:
  Am Söldnermoos 6, 85399
  Hallbergmoos
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โทรศัพท์: 08.11.95.93-0
โทรสาร: 08.11.95.93-1 01
อีเมล์: info@merial.de
เว็บไซ้ท์: http://www.merial.de

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Dercumimix
(Rabbit Haemorrhagic Disease, Myxomatosis Virus)
KilledAG88 (RHD)
SG33 (Myxomatosis)
Not Availableสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Gallimune 302
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster 2C (ND)
Mass 41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Gallimune 407
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Rhinotracheitis Virus)
KilledUlster 2C (ND)
Mass 41 (IB)
Type 127 (EDS)
VCO3 (Rhino)
Oilสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Lapimed Rabbit Haemorrhagic DiseaseKilledAG88 Aluminum Hydroxideสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี