กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis China

ที่อยู่:
  Development building, 15th Floor, Block A, Shun Yuan Enterprise
  No. 398 Jiangsu Road, Shanghai China
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 21.22160288
โทรสาร: 21.22160211
อีเมล์: cn.service@zoetis.com
เว็บไซ้ท์: https://www.zoetis.cn

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Rui LananLiveTJM-F92Noneสาธารณรัฐประชาชนจีน