กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Biovet Private Limited

ที่อยู่:
  Plot 308, 3rd Phase KIADB Industrial Area
  Malur Taluk, Kolar Dist., Karnataka
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: 91.8151.235302 or 235303
โทรสาร: 91.8151.235301
อีเมล์: info@biovet.in
เว็บไซ้ท์: http://www.biovet.in

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BioFMD-Oil™KilledO, A, Asia-1Oilสาธารณรัฐอินเดีย