กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Biovet

ที่อยู่:
  Rue Cel. José Nunes dos Santos, 639
  São Paulo
  ประเทศบราซิล
โทรศัพท์: 0800.055.66.42
เว็บไซ้ท์: http://www.biovet.com.br

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Brucel-VetLiveStrain 19Noneประเทศบราซิล
Inter Multi 6
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledLaSota (ND)
H-120 Massachusetts (IB)
EDS 76
Serotypes A, B, C (IC)
Oilประเทศบราซิล,
สาธารณรัฐเปรู
Inter Multi 7
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza, Turkey Rhinotracheitis)
KilledLaSota (ND)
H-120 Massachusetts (IB)
EDS 76
Serotypes A, B, C (IC)
119/95BR TRT217/00 (TRT)
Oilประเทศบราซิล
SQP-New-Bronk-VetKilledSQP 81 (EDS, La Sota (ND), H-120 (IB)Oilประเทศบราซิล