กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Komipharm International Co., Ltd.

ที่อยู่:
  1Ra-107, Shiwha Industrial Complex
  Chongwang-dong, Shiheung-Shi, Kyonggi-Do
  สาธารณรัฐเกาหลี
โทรศัพท์: 82.31.498.6106
โทรสาร: 82.31.498.6107
อีเมล์: webmaster@komipharm.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
9R-VACLive9RNoneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® ADLiveADV-YS400Noneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® CFS-SELiveLOM-850 (CSF)
NL-11 (Swine Erysipelothrix)
Noneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® CSFLiveLOMNoneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® JEสมองอักเสบญี่ปุนLiveAnyangNoneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® PEDLiveSM98PNoneสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® PED-FcKilledFc IMS-1313สาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® PED-KKilledSM98PMontanide IMS-1313 NPRสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® TPKilledSM98P (PED)
175L (TGE)
Montanide IMS-1313 NPRสาธารณรัฐเกาหลี
PRO-VAC® TRPLiveSM98P (PED)
175L (TEG)
A1, 10 (Rota Virus)
Noneสาธารณรัฐเกาหลี
SUPER BBNE-VACKilledM41, KM91 (IB)
Ulster 2C (ND)
K-11 (EDS)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี