กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : INDOVAX Pvt.Ltd.

ที่อยู่:
  Corporate Heights,SCO 24, Sector 14
  GURGAON (Haryana)
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: 0091.124.2315044
โทรสาร: 0091.124.2314680
อีเมล์: mail@indox.com
เว็บไซ้ท์: http://www.indovax.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
HP Vax
(Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis)
KilledSerotype 4Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Polyvax (NBGE)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, H-120 (IB)Oilสาธารณรัฐอินเดีย
ProlockKilledType 127Oilสาธารณรัฐอินเดีย