กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Brilliant Bio Pharma Ltd.

ที่อยู่:
  6-2-1012, 5th Floor, TGV Mansion, Khairatabad
  Hyderabad 500 004 (Telangana State)
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: 0091-40-66667464 or 0091-40-66772726
โทรสาร: 0091-40-66104915 or 0091-40-66772725
อีเมล์: info@bbpl.co.in
เว็บไซ้ท์: http://www.brilliantbiopharma.com/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FUTVAC™KilledTypes O (strain IND/O/R2/75), A (strain IND/A/40/2000), Asia-1 (strain IND/Asia1/63/72)Oilสาธารณรัฐอินเดีย
HS + BQ Vaccine
(Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledStrain P52 (HS)
Strain 49 (BQ)
Aluminum hydroxide gelสาธารณรัฐอินเดีย
HS Vaccine IPKilledStrain P52Aluminum hydroxide gelสาธารณรัฐอินเดีย