กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Brilliant Bio Pharma Ltd.

ที่อยู่:
  6-2-1012, 3rd Floor, TGV Mansion, Khairatabad
  Hyderabad - 500004
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: 0091-40-66667464 or 0091-40-66772726
โทรสาร: 0091-40-66104915 or 0091-40-66772725
อีเมล์: domestic@bbpl.co.in (domestic), exports@bbpl.co.in (exports), exports1@bbpl.co.in (exports)
เว็บไซ้ท์: http://www.brilliantbiopharma.com/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FUTVAC™KilledO, A, Asia-1Oilสาธารณรัฐอินเดีย
HS + BQ Vaccine (Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)KilledNot AvailableAluminum hydroxideสาธารณรัฐอินเดีย
HS VaccineKilledNot AvailabeAluminum hydroxideสาธารณรัฐอินเดีย