กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Malaysian Vaccines and Pharmaceuticals

ที่อยู่:
  Sdn Bhd (82381-X), Block Grana, Smart Technology Centre
  UKM-MTDC, 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan
  มาเลเซีย
โทรศัพท์: 603.89223508
โทรสาร: 603.89223503
อีเมล์: mvp@tm.net.my

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
HSap-VACKilledB2Not Availableมาเลเซีย
HSda-VACKilledB2Double adjuvantมาเลเซีย
MVP Swine Fever GPELiveGPENot Availableมาเลเซีย
MyVAC K 831
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilมาเลเซีย