กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Malaysian Vaccines and Pharmaceuticals Sdn. Bhd.

ที่อยู่:
  Lot 11182 Batu, Jalan Puchong Kajang, Palua Meranti
  47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan
  มาเลเซีย
โทรศัพท์: 603.8061.5701
โทรสาร: 603.8061.2557
อีเมล์: zaiha@mvp.com.my
เว็บไซ้ท์: http://www.mvp.com.my/Vaccines.php

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
HSap-VACKilledB2Not Availableมาเลเซีย
HSda-VACKilledB2Double adjuvantมาเลเซีย
MVP Swine Fever GPELiveGPENot Availableมาเลเซีย
MyVAC K 831
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilมาเลเซีย