กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Pusvetma

ที่อยู่:
  Surabaya
  East Java
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Name Not Availableข้หวัดนกKilledH5Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย