กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Etlik Veterinary Control Central Research Institute

ที่อยู่:
  Ahmet Sefik Kolayli Cad. No: 21/21-A
  06020 Etlik - Ankara
  สาธารณรัฐตุรกี
โทรศัพท์: (0312) 326 00 90
โทรสาร: (0312) 321 17 55
อีเมล์: etlik.vkmae@tarim.gov.tr
เว็บไซ้ท์: https://vetkontrol.tarim.gov.tr/merkez

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ANT ETVAC Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Saponinสาธารณรัฐตุรกี
Blu-T4 ETVAC Bluetongue VaccineLiveSA BT/4Noneสาธารณรัฐตุรกี
Pest-S ETVAC PPR VaccineLive75/1Noneสาธารณรัฐตุรกี