กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Poultry Health Laboratories

ที่อยู่:
  Distribution: California Wool Growers Association
1225 H Street, Suite 101
  Sacramento, California 95814-1910
  สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 1.916.444.8122 (CWGA) or 1.877.566.7722 (PHL)
โทรสาร: 1.916.443.1506 (CWGA)
อีเมล์: info@woolgrowers.org (CWGA) or info@phlassociates.com (PHL)
เว็บไซ้ท์: http://www.phlassociates.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BlueVac-10LiveInternational Serotype 10Noneสหรัฐอเมริกา
BlueVac-11LiveInternational Serotype 11Noneสหรัฐอเมริกา
BlueVac-17LiveInternational Serotype 17Noneสหรัฐอเมริกา