กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : National Veterinary Institute

ที่อยู่:
  PO Box 19
  Debre Zeit
  สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
โทรศัพท์: 251.114.33.84.11/16 or 33.21.18
โทรสาร: 251.114.33.93.00
อีเมล์: nvi-rt@ethionet.et

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
African Horse Sickness VaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Noneสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Contagious Bovine Pleuropneumonia VaccineLiveNot AvailableNoneสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Contagious Caprine Pleuropneumonia VaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
FMD VaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Fowl Typhoid VaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Lumpy Skin Disease VaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Peste des Petits Ruminants VaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Sheep & Goat Pox VaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย