กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : National Veterinary Institute

ที่อยู่:
  PO Box 19
  Debre Zeit
  สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
โทรศัพท์: 251.114.33.84.11/16 or 33.21.18
โทรสาร: 251.114.33.93.00
อีเมล์: nvi-rt@ethionet.et