กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : MEVAK

ที่อยู่:
  Biovetská 32, PO Box 29/c
  949 91 Nitra, Slovak Republic
  สาธารณรัฐสโลวัก
โทรศัพท์: 421.37.651.7914
โทรสาร: 421.37.651.5422
อีเมล์: mevak@mevak.ek
เว็บไซ้ท์: http://globalcatalog.com/mevakas.sk/en/products

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
RIVAKKilled1024 HAOilสาธารณรัฐสโลวัก,
สาธารณรัฐเช็ก