กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : MEVAK

ที่อยู่:
  Biovetská 32, PO Box 29/c
  Sk-94991 Nitra
  สาธารณรัฐสโลวัก
โทรศัพท์: 421.37.651.2255
โทรสาร: 421.37.651.3818
เว็บไซ้ท์: http://www.mevak.sk/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
RIVAKKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐสโลวัก