กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : International Duck Research Cooperative, Inc.

ที่อยู่:
  192 Old Country Rd, PO Box 217
  Eastport, New York 11941
  สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 631.325.0600
โทรสาร: 631.325.1843
อีเมล์: grh68@cornell.edu
เว็บไซ้ท์: https://ahdc.vet.cornell.edu/Sects/duck/idrc.cfm

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Duck Virus Enteritis VaccineLiveNot AvaliableNoneสหรัฐอเมริกา
Duck Virus Hepatitis VaccineLiveType 1Noneสหรัฐอเมริกา