กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals

ที่อยู่:
  Palode, Pacha
  Thiruvananthapuram 695 562
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: 0091.472.2840262
อีเมล์: dirvbi@kerala.nic.in
เว็บไซ้ท์: http://www.vbikerala.nic.in

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore (IP)อนแทรกซ์LiveWeybridgeGlycerinated salineสาธารณรัฐอินเดีย
Brucella abortus S19LiveB19Noneสาธารณรัฐอินเดีย
Duck Plague VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Haemorrhagic Septicaemia (Broth)KilledP52Nutrient brothสาธารณรัฐอินเดีย
Haemorrhagic Septicaemia (OA)KilledP52Oilสาธารณรัฐอินเดีย