กลับสู่รายชื่อโรค

วัคซีน : ไข้คิว

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
COXEVAC®Not AvailableNot AvailableNot Availableราชอาณาจักรสเปน,
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส