กลับสู่รายชื่อโรค

วัคซีน : สมองอักเสบญี่ปุน

CAVAC (ChoongAng Vaccine Laboratories Co., Ltd.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
SuiShot® JELiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐเกาหลี

 

Green Cross Veterinary Products Co. Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Japanese Encephalitis VaccineLiveNot AvailableOilสาธารณรัฐเกาหลี

 

KAKETSUKEN (Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Japanese Encephalitis-Porcine Parvovirus VaccineLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis VaccineKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Equine Influenza-Japanese Encephalitis-Tetanus Combined VaccineKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น

 

Komipharm International Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
PRO-VAC® JELiveAnyangNoneสาธารณรัฐเกาหลี

 

Kyoto Biken Laboratories, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Japanese Encephalitis Live VaccineLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis VaccineKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Japanese Encephalitis-Parvovirus VaccineLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Three Mixed Japanese Encephalitis Vaccine
(Japanese Encephalitis, parovirus, Geta)
LiveNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น

 

Nisseiken Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Japanese Encephalitis VaccineLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Nisseiken Japanese Encephalitis/Equine Getah Virus Infection VaccineKilledBM III (JE)
MI-110 (GVI)
Aluminum hydroxideประเทศญี่ปุ่น
Nisseiken Japanese Encephalitis VaccineKilledBM IIINot Availableประเทศญี่ปุ่น
Nisseiken Equine JIT Trivalent Vaccine 08
(Japanese Encephalitis, Equine Influenza, Clostridium tetani
KilledBM III (JE)
H3N8 (JI)
Harvard (CT)
Aluminum hydroxideประเทศญี่ปุ่น