กลับสู่รายชื่อโรค

Onderstepoort Biological Products
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Heartwater - Infective BloodLiveNot AvailableOvine bloodสาธารณรัฐแอฟริกาใต้