กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐไอซ์แลนด์

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ERAVAC®KilledType 2, Strain V-1037Oil