กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐมาซิโดเนีย

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)None